top of page
Jak se recykluje papir.jpg

JAK SE RECYKLUJE PAPÍR

Recyklace papíru má u nás dlouhou historii. Recyklace papíru, podobně jako každá jiná recyklace, je proces náročný, avšak v současné době a při současných technologických možnostech, alespoň užitečný. A rozhodně ne spásonosný. Zásadní součástí recyklace papíru je i obchod s odpadovým papírem.

Jak probíhá recyklace papíru

Předně je třeba vyvrátit ustálený mýtus. To, že je papír recyklovatelný neznamená, že je papír ekologický. Obnovitelný? Možná. Tím se chce říci, že omlouvat nadspostřebu papíru jeho recyklovatelností (nebo obnovitelností) je v principu nesmysl a lež (ať už úmyslná nebo z neznalosti).

Na základě laboratorních testů lze tvrdit, že papír lze recyklovat maximálně 4 – 5×. Toto závisí na typu vláken buničiny, původnímu zpracování (kontaminace cizorodými látkami, impregnace, apod) a na tom, jak byl takový papír využíván. Během recyklačních procesů vlákna ztrácejí pružnost a pevnost, proto se jejich možnost plnohodnotné recyklace snižuje. 

Při recyklaci starého papíru jde hlavně o celulozová vlákna, díky kterým je možné snížit spotřebu primární suroviny pro její získání. Dřeva. Recyklace papíru je řešením, ale ne ideálním. Recyklace papíru a s ní spojená výroba je velmi náročná na vodu a vedlejším produktem jsou odpady, odpadní vody a spotřeba energie.

Na začátku se papír vytřídí a sveze ke zpracovateli. Zde se dostává starý papír na pás. Někdy je ručně tříděn, aby se z hromad odstranil papír, který je pro recyklaci nevhodný, popřípadě je nerecyklovatelný. Jedná se o kopíráky, hygienické papíry, křídový papír, voskovaný papír a papír jinak chemicky ošetřený. Tyto odpady se použijí buď jako palivo, popřípadě se likvidují jiným způsobem. O papíru více ZDE.

 

Z pásu se papír dostává do stroje, kterému se říká mill. Česky rozvlákňovač. Zde se starý papír máčí a míchá zhruba čtvrt hodiny ve vlažné vodě. Máčením papíru vznikne jakási nevzhledná (a bezpochyby i nechutná) kaše. Z této kaše je třeba odstranit kovy. Tedy spony a svorky. To se provádí většinou magnetickou cestou. Následně je třeba vzniklou kaši dekontaminovat. Zbavit ji inkoustů a barev. To se provádí relativně jednoduchou metodou, kdy se do kaše pumpuje vzduch. Ten vytvoří bubliny, na jejichž povrchu se barviva a inkousty zachytí. Bubliny (nebo pěna, chcete-li) se odstraní. Odstraněnou pěnu nazýváme kontaminovaným kalem. Jedná se o odpad, který je třeba bezpečně zlikvidovat. Ve spalovně.

 

Tady svým způsobem proces recyklace končí a začíná proces výroby nového papíru. Získaná kaše se rozvrství mezi soustavu válců, které z ní vyždímají vodu a následně se vzniklá surovina suší. Tak jsme získali jakýsi polotovar pro výrobu dalšího papíru. Popřípadě je tento polotovar obohacen o nová vlákna získaná ze dřeva účelově pěstovaných stromů.

 

Ve většině případů výroby papíru přichází na řadu bělení (protože my spotřebitelé máme rádi sněhobílý papír). Kaše se mnohdy bělí barvivy na bázi chlóru nebo peroxidu vodíku. Zde je jasné, že se jedná o dost sporné přísady. Pak následuje finální fáze výroby papíru. Mimo barvení se používají další chemikálie, které zlepšují povrchové vlastnosti papíru.

Deinking

Co je to deinking? Jde o proces, jehož pomocí se z odpadního papíru odstraňuje tiskařská čerň, nebo další podobné nečistoty. Cílem je získat vlákna pro další zpracování. Tento proces probíhá buď kombinací různých mechanických postupů a samozřejmě postupů chemických. V Evropě se používá pěnová flotace. Výsledkem je takzvaný odpadní kal, který je třeba následně složitě likvidovat. 

Slisovaný starý papír

Zrecyklovaný papír se dělí podle tříd. Každá z nich má technickou normou i cenu na trhu.  Papírny pak nakupují právě podle těchto tříd / kategorií. 

Kniha Virga, Martin Hobrland, titulní strana, ilustrace od Petra Menčíka
Zbytečně balené jídlo v restauraci

Co se vyrábí z recyklovaného papíru?

Z recyklovaného starého papíru se nejčastěji vyrábějí lepenkové krabice, toaletní papír. Recyklát se používá i k výrobě nového papíru. Vlákna, která již nelze recyklovat na nový papír, se používají k výrobě izolačních výplní, plat na vejce, návinových ruliček a podobných výrobků, kde kvalita samotného papíru nehraje tak důležitou roli.

Zajímavé je, že se papírový recyklát používá k výrobě umělého sněhu pro filmařské použití. Dále se používá do svařovacích elektrod a může být přidáván do asfaltových směsí. Potom, co bylo značně omezeno používání azbestu se celulózová vlákna používají do brzdových obložení.

 

Papír nepalte v kamnech (vyjma zátopu). Kromě jedů, které nedokonalým spalováním uvolníte do ovzduší, si zanesete komín a ovzduší široko daleko.

Součástí zpracovatelského průmyslu papíru je i obchod

Vytříděný papír se slisovaný vyvážel, velmi často do Číny, která byla až donedávna vděčným odběratelem kdečeho. Následně zavedla Čína přísná pravidla na kvalitu dováženého odpadu, čímž značně zkomplikovala zaběhnuté způsoby nakládání s odpady. Následkem toho Čínou neodebrané odpadové materiály (tedy i papír) se hromadí ve skladech v zemích původu a je otázkou, věnujeme-li více energie hledání nových odbytišť—a tedy udržování neudržitelného způsobu nakládání s odpady—nebo se pokusíme odpadový papír zpracovávat v místě vzniku. To by znamenalo zásadně přepracovat současné zvyklosti a logistiku. Nicméně nadbytek papírového odpadu by mohl vytvořit prostor pro nové zpracovatele.

První recyklace papíru byla historiky zaznamenána ve starověkém Japonsku.

Přeplněné kontejnery na tříděný odpad
bottom of page