top of page

TECHNICKÉ OLEJE

Jak se likvidují technické oleje

V rámci poslední novelizace zákona o odpadech byly syntetické i minerální oleje vyjmuty z režimu tzv. zpětného odběru. Stejně tak i tzv. průmyslové mazací oleje. Proč? Bylo jich málo. Množství olejů vybraných od nás, běžných spotřebitelů, bylo v podstatě nulové. Podniky a firmy oleje dokáží buď samy využít, například pro vytápění, popřípadě je odevzdávají dalším firmám, které je nejčastěji upravují na palivo pro cementárny.

 

Motorové a technické oleje můžeme i nadále zdarma odevzdávat ve sběrných dvorech

Odpadní oleje jsou rozděleny do čtyř kategorií

1. odpadní oleje, které je možné bezproblémově regenerovat na základové oleje

2. odpadní oleje, tzv. podmíněně regenerovatelné

3. odpadní oleje, obsahující chlór nebo minimální množství PCB

4. odpadní oleje, které není možné dále zpracovávat a je nutné je zneškodnit

Podle posledních změn legislativy minerální a syntetické mazací oleje a průmyslové mazací oleje již nadále nepodléhají režimu zpětného odběru.

Ilustrační foto, zpětný odběr technických olejů

Recyklace nebo likvidace

Jelikož celkový objem sebraných olejů je v ČR malý a investice k vybudování provozů na regeneraci olejů naopak velké, je zjevné, že žádné takové zařízení v ČR neexistuje. Odpadní oleje se u nás využívají převážně jako  energetický zdroj  v cementárnách a teplárnách. Dokonce podle evropské skupiny průmyslové regenerace (GEIR) je skleníkový efekt menší, když je při výrobě cementu spalován starý olej namísto běžného uhlí. Mimoto ještě pro využívání starých olejů v cementářství hovoří to, že kapalná paliva prý stabilizují spalovací proces. A navíc je spalování starého oleje osvobozeno od daně z minerálních olejů. To na jednu stranu potěší paliče, avšak na stranu druhou stranu vede k nerovným podmínkám pro ty, kteří chtějí odpadní oleje pálit, a pro ty, kteří by je raději regenerovali/recyklovali. Pálením navíc přicházíme o aditiva, která prostě jen bez daně shoří.

Okolní svět disponuje zařízeními pro regeneraci olejů. Taková zařízení dokáží i po regeneraci mnohé z těchto přísad zachovat. A tu a tam se říká, že regenerované oleje mají dokonce lepší parametry než původní oleje z ropy. No budiž. Vzhledem k tomu, že syntetické oleje jsou stále více žádané, lze předpokládat, že již blízká budoucnost přinese rozvoj těchto recyklačních technologií. A to bez ohledu na to, jak s oleji zacházíme v ČR.

 

Neustálá snaha výrobců o prodloužení životnosti mazacích olejů může teoreticky vést k poklesu množství odpadních olejů.

 

Pokud se vám doma vyskytne odpadní technický olej, kterého se potřebujete zbavit, rozhodně ho nepalte v kamnech. Takovéto oleje doporučujeme nalít do PET lahve a odevzdat ve sběrném dvoře. Pokud máte sběrný dvůr daleko, nebo jste líní, vhoďte to do kontejneru na směsný odpad.

 

Zdroj: časopis Odpady, ČAPPO, J. Kizling, Odpadové fórum

Materiálové využití odpadních olejů přepracováním na čerstvé oleje (tedy recyklace) není v ČR k dispozici.

V České republice se zatím naprostá většina sebraných technických olejů  spaluje pro energetické využití.

Pavel Holý obrazy
bottom of page