top of page

TECHNICKÉ OLEJE

Jak se likvidují technické oleje

V rámci poslední novelizace zákona o odpadech byly syntetické i minerální oleje vyjmuty z režimu tzv. zpětného odběru. Stejně tak i tzv. průmyslové mazací oleje. Proč? Bylo jich málo. Množství olejů vybraných od nás, běžných spotřebitelů, bylo v podstatě nulové. Podniky a firmy oleje dokáží buď samy využít, například pro vytápění, popřípadě je odevzdávají dalším firmám, které je nejčastěji upravují na palivo pro cementárny.

 

Motorové a technické oleje můžeme i nadále zdarma odevzdávat ve sběrných místech

Odpadní oleje jsou rozděleny do čtyř kategorií

  1. odpadní oleje, které je možné bezproblémově regenerovat na základové oleje

  2. odpadní oleje, tzv. podmíněně regenerovatelné

  3. odpadní oleje, obsahující chlór nebo minimální množství PCB

  4. odpadní oleje, které není možné dále zpracovávat a je nutné je zneškodnit

Podle posledních změn legislativy minerální a syntetické mazací oleje a průmyslové mazací oleje již nadále nepodléhají režimu zpětného odběru.
Fresh motor oil

Recyklace nebo likvidace

Jelikož celkový objem sebraných olejů je v ČR malý a investice k vybudování provozů na regeneraci olejů naopak velké, je zjevné, že žádné takové zařízení v ČR neexistuje. Odpadní oleje se u nás využívají převážně jako  energetický zdroj v cementárnách a teplárnách. Dokonce podle evropské skupiny průmyslové regenerace (GEIR) je skleníkový efekt menší, když je při výrobě cementu spalován starý olej místo běžného uhlí. Mimoto ještě pro využívání starých olejů v cementářství hovoří to, že kapalná paliva prý stabilizují spalovací proces. A navíc je spalování starého oleje osvobozeno od daně z minerálních olejů.  NIcméně pálením navíc přicházíme o aditiva, která prostě jen bez daně shoří.​

Jak se recyklují motorové a průmyslové oleje

Existují i zařízení pro regeneraci olejů. Taková zařízení dokážou i po regeneraci mnohé z aditiv v materiálu zachovat. V České republice zatím takové zařízení neexistuje.

Při recyklaci (regeneraci)n těchto olejů jde o jejich možné znovupoužití. Jelikož v ČR neexistuje zařízení, které by tyto oleje dokázalo recyklovat (rozuměj čistit a zachovat jeho vlastnosti), oleje se po úpravách používají jako energetický zdroj.

 

Neustálá snaha výrobců o prodloužení životnosti mazacích olejů může teoreticky vést k poklesu množství odpadních olejů.

 

Pokud se vám doma vyskytne odpadní technický olej, kterého se potřebujete zbavit, rozhodně ho nepalte v kamnech. Takovéto oleje doporučujeme nalít do PET lahve a odevzdat ve sběrném dvoře. Pokud máte sběrný dvůr daleko, nebo jste líní, vhoďte to do kontejneru na směsný odpad.

 

Zdroj: časopis Odpady, ČAPPO, J. Kizling, Odpadové fórum

Materiálové využití odpadních olejů přepracováním na čerstvé oleje (tedy recyklace) není v ČR k dispozici.
V České republice se zatím naprostá většina sebraných technických olejů  spaluje pro energetické využití.
Pavel Holý obrazy
bottom of page