JAK SE RECYKLUJÍ NÁPOJOVÉ PLECHOVKY

a drobné kovové obaly

 

Prapůvod nápojové plechovky bychom zřejmě vystopovali do USA. Tam v dobách prohibice začali prodávat pivo v klasických konzervách, které se otvíraly proražením trojúhelníkové dírky. Později, zřejmě po 2. světové válce (když už kovy nebyly třeba jen k výrobě zbraní), se začaly nápojové plechovky vyrábět tak, jak je známe dnes. Ze 3 dílů: Dno, víčko a válcové tělo. Nejprve byly z plechu a později se začal využívat tzv. hlubokotažené fólie – ty se používají dodnes.

Nápojové plechovky třídíme (spolu s ostatním drobným kovovým obalovým odpadem) buď do šedivých kontejnerů, nebo je odvážíme do sběrných dvorů. Při třídění se pokoušíme dbát na to, abychom z plechovek odstranili plastové komponenty, které komplikují zpracování.

Tlakové kovové lahvičky (aerosoly od deodorantů, pěn, apod) do kontejnerů na drobný kovový odpad nepatří

CO JE TO DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD?

Jedná se o kovové obaly z domácností a kanceláří, které je možné vhodit do šedivého kontejneru na kov. Namátkou

 • nápojové plechovky

 • konzervy

 • kovové dózy

 • hliníkové nádobí

 • drobné výrobky z hliníku 

Jak se zpracovávají nápojové plechovky

Nejběžnější zpracování nápojových plechovek (a drobných kovových odpadů) je zhruba následující: obsah šedivých kontejnerů (popř. ze sběrných dvorů) se sveze k dotřiďovací lince. Zde se vše vyklopí na pás a přichází ruční dotřídění — odstraňuje se vše, co není kovové. tedy plasty, papír, guma. Vytřiďují se i velké kovové předměty a vůbec vše, co jsme spolu s kovovým odpadem do kontejnerů naházeli. Vyřazují se i tlakové nádobky. Výsledkem této fáze je kovový odpad, který je zbaven opticky rozeznatelných nečistot a balastu.

Dotříděný odpad putuje po pásu dál k separátorům, které dokáží magnetickou cestou oddělit všechny magnetické obaly (rozuměj ty materiály, které magnet přitáhne). Vše neželezné putuje k dalšímu dotřídění. Zde bývá další separátor, který funguje na principu vířivých proudů. Ten dokáže oddělit hliníkové materiály. Zbytek se většinou nedotřiďuje a likviduje se.

 

Odpad je pak následně slisován do balíků a prodáván. Tam následuje tavení, lisování... a výsledný produkt je dále prodáván do továren, kde se z nich vyrábějí nové plechovky, popřípadě jiná udělátka. Z toho vyplývá, že k recyklaci hliníku se váže masivní doprava a zpracovatelský průmysl. Nejedná se tedy v žádném případě o činnost ekologickou, ale ryze ekonomickou.

Po technické stránce rozlišujeme dvě různé recyklační smyčky: zavřenou a otevřenou.

 

Uzavřená a otevřená recyklační smyčka

U uzavřené recyklační smyčky se hliník znovu používá k výrobě téhož výrobku jako dříve, čímž se vyhýbáme ztrátě vlastností. Otevřená recyklační smyčka funguje obráceně. V Evropě mezi recyklačními metodami převládá uzavřená recyklační smyčka. Například zde je rozsáhlý systém recyklace nápojových plechovek – sbírají se, třídí, dále se roztaví a tím se recyklují na nové plechovky. Čistě z hlediska životního prostředí není důležité, zda se hliník recykluje prostřednictvím otevřené nebo zavřené recyklační smyčky V případě uzavřené recyklační smyčky se sbírají některé hliníkové výrobky, například plechovky, třídí se, dále se roztaví a tím se recyklují na nové plechovky. Čistě z hlediska životního prostředí není důležité, zda se hliník recykluje prostřednictvím otevřené nebo uzavřené recyklační smyčky. (Zdroj: Alumeco)

Kovová část dotříděného odpadu se prodává ke zpracování v metalurgickém průmyslu. Nicméně jedná se o naprosto zanedbatelné množství v porovnání s kovovými odpady ze stavebnictví a průmyslu. Nicméně i toto 'zanedbatelné' množství je v konečném důsledku zásadní. A proto můžete-li, třiďte kovové obaly.

I přes náročnost recyklace a ekologické zátěži, jsou hliníkové plechovky stále oblíbenější. Jsou ideálně skladovatelné, dobře chrání obsah a jsou zjevně levné. Porto, nakupujete-li v hliníkových plechovkách, třiďte je. To je to nejmenší, co můžete udělat. Otázkou je, zda-li by ke zvýšení úrovně vytříděných nápojových plechovek nepřispělo jejich zálohování. Vzhledem k „efektivitě“ recyklace hliníku je to myšlenka na místě v porovnání s plasty, kde recyklace takové materiálové kvality nedosahuje.

Zdroje: Alumeco, Pražské služby, Anbremetall

CO NELZE BĚŽNÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVAT
 • tlakové nádoby

 • obaly znečištěné chemickými látkami

 • obaly od nebezpečných chemických látek, hořlavých a výbušných

 • obaly znečištěné motorovými oleji, benzínem, apod

PP_250x250.jpg
Kvalita recyklovaného hliníku je zhruba stejná, jako u hliníku vyrobeného z primární suroviny.

Odkazy:

 • O možnosti zálohování nápojových plechovek ZDE.

 • O globální spotřebě hliníku ZDE.

Kniha 7 pádů dpadu
Třidění odpadu CZ logo

© 2007 - 2021 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Logo © Designology