top of page

BATERIE A AKUMULÁTORY

Jak třídit baterie, jak se recyklují baterie

Baterie jsou materiálově náročné. Porovnáme-li množství použitých materiálů a životnost, dojdeme k závěru, že se jedná o velmi neefektivní zdroj energie. Jak ekonomicky, tak ekologicky. Jelikož jsme ještě na nic lepšího nepřišli, jejich spotřeba a tím i vyrobené množství se neustále zvyšují. Většina baterií nemá dlouhou životnost. Každá se dříve či později vybije a stává se nepříjemným odpadem. A jen část z tohoto množství se dostane ke zpracování a recyklaci. Teoreticky se baterie na skládce může rozkládat a škodit až 500 let.

 

Baterie mají tzv. zápornou hodnotu. To znamená, že jejich sběr a recyklace stojí v současnosti víc, než dokáže vydělat.

Doma je ideální použité baterie skladovat v uzavíratelných nádobách z tvrdého plastu, kovu nebo skla (z baterií někdy může vytékat hydroxid draselný). Vybité baterie by se vám doma neměly povalovat déle než půl roku. A jednou za čas baterie odnést do sběrného boxu. 

JAK TŘÍDIT BATERIE?

Mnoho z nás se domnívá, že třidit lze pouze tzv. monočlánky. Není tomu tak. Do sběrných kontejnerů na baterie můžete s klidným svědomím odhodit:

 

 • Všechny druhy monočlánků. Tužkové baterie, buřty, ploché baterie a všechny jejich brášky a sestřičky a jejich ostatní rodinné příslušníky

 • Knoflíkové baterie z hodinek, ovladačů a dalších strojků

 • Vyměnitelné baterie z notebooků, fotoaparátů, kamer a dalších elektro-udělátek

 

Pokud je baterie součástí elektrozařízení, vyhoďte ji spolu s ním do elektroodpadu.

POZOR Autobaterie odevzdávejte nejlépe do sběrných dvorů nebo v autoservisech.

JAK SE RECYKLUJI BATERIE-hilary-halliwell.jpg

Jak vznikla baterie?

Na to, jak funguje baterie, přišel jeden italský sadista, když žábám trhal zaživa stehýnka. Jmenoval se Luigi Galvani. Jiný italský chytrák (Alessandro Volta) pak tento jev popsal. Dal tak základ tomu, čemu dnes říkáme baterie (akumulátor) a co obsahuje v podstatě každá elektrická pitomost, která nesaje elektřinu ze zásuvky. Bohužel od dob italských vědátorů se technologie vzmohly jen na prodlužování životnosti tohoto 200 let starého nápadu. (Ve skutečnosti však až 2000 let starému nápadu, soudě podle vykopávky prastaré „galvanizační vázy“ pocházející z okolí Bagdádu. Tedy je-li pravá.) Tak nebo tak, díky tomu nám zůstávají ročně tuny a tuny vybitých baterií. A co s nimi, že? Nejlépe vyhlásit Mezinárodní den recyklace baterií (je stanoven na 9. září, kdy se narodil Alessandro Volta). V České republice se zpracování baterií v současnosti věnují dva kolektivní systémy a tři zpracovatelé.

Jak funguje třídění a recyklace baterií

K efektivní recyklaci je nezbytné, aby baterií byl dostatek. Jelikož v ČR nemáme k dispozici tak velké množství sebraných baterií, je část baterií posbíraných v rámci zpětného odběru vyvážena k materiálovému využití do zahraničí. V ČR je k dispozici přes 27 000 sběrných míst. Sebrané baterie jsou následně tříděny v AVE Kladno. Ve firmě Enviropol Jihlava se baterie vytřiďují z odevzdaného elektroodpadu. Samotné zpracování probíhá zejména v Lotyšsku, Německu ve Francii. V České republice se zpracovávají pouze tradiční olověné baterie – a to v Příbrami. Baterie, které recyklovat nelze, se spalují.

V principu se dá říci, že se k recyklaci dostane pouhá třetina z baterií uvedených na trh. V potaz je třeba brát i tu skutečnost, že mnoho baterií je odevzdáváno v rámci zpětného odběru elektrospotřebičů. Jedná se o tzv. nevyměnitelné baterie. V současné době je podle firmy Ecobat recyklováno asi 45 % baterií, které se v ČR dostanou do oběhu. Horším zjištěním je, že 2 100 tun končí neznámo kde.

Kniha 7 pádů odpadu, banner

Zabudované baterie není třeba z elektrospotřebičů vyndavat

Mnoho elektrospotřebičů má baterie zabudované, abyste se k nim nedostali. Jedná se například o tablety, různá AKU nářadí a podobná udělátka, ve kterých jsou baterie součástí konstrukce, aby je nebylo snadné vyměnit, popřípadě aby je nešlo vyměnit vůbec. Velmi často se jedná i o nebezpečné lithiové články. V takovém případě ponechte baterii v jejím oblíbeném zařízení a to celé vyhoďte do kontejneru na elektrošrot. O vyjmutí baterií z takových elektrospotřebičů se následně postará zpracovatel. A odevzdá je k dalšímu zpracování. Za rok 2014 se jich takto dostalo do spárů Ecobatu překvapivých 182 tun. (Jedná se o celkové množství získané od zpracovatelů).

Recyklací 100 kg baterií lze získat až 65 kg druhotných surovin, které by byly jinak ztraceny.

Základní rozdělení baterií

Malé baterie (články)

Použité malé baterie například z hodinek, budíčků či tzv. záložní baterie vhazujte rovněž do krabic na sběrných místech. (Tyto tzv. knoflíkové baterie obsahují do 2% rtuti. A až 15 % stříbra.)

 

Baterie z notebooků, telefonů a dalších udělátek

Jde o akumulátory, které jsou součástí elektrozařízení. Jelikož veškerá elektrozařízení nyní můžete odevzdat v rámci zpětného odběru, zbavíte se spolu se strojkem i baterie. Pokud máte pouze vysloužilou baterii, kterou jste sami vymontovali, opět můžete využít sběrných míst, vrátit ji u prodejce, kde jste koupili novou, nebo v krajním případě se zastavit ve sběrném dvorku. Nicméně z elektrozařízení není třeba baterie odstraňovat. O to se postará zpracovatel.

Lithiové baterie

Lithiové nebo lithium-iontové (Li-ion) baterie mají prý malý paměťový efekt. Nízkou rychlost samovybíjení. Používání lithiových baterií zažívá konjunkturu. Ačkoli obsahují méně toxických materiálů než jejich olovění a Ni-Cd bráškové, nejsou zcela netoxické. Jejich skládkování je značně komplikované, stejně jako přeprava. Pokud se dostanou mimo odpadové toky, pak těžké kovy, které se z nich vylouhují, proniknou do podzemních vod a tam napáchají nepředstavitelnou zkázu. Při jejich spalování vzniká zásadní množství toxických plynů. Jejich recyklace je tedy optimální způsob jak se jich zbavit, když doslouží. Bohužel, míra recyklace lithiových baterií je žalostně nízká (něco málo na toto téma ZDE). Popřípadě jejich znovuvyužívání. Ačkoli svou závislost na lithiu neustále zvyšujeme, problematické je i jeho získávání. Na rozdíl od běžných článků, pokud u lithiových baterií dojde k porušení obalu, může dojít k samovznícení. Na vzduchu lithium vydatně hoří a jeho hašení je velmi komplikované – lépe řečeno, musí vyhořet.

V současnosti se při recyklaci lithiových baterií nezískává zpět samotné lithium. Je to nákladnější než jeho těžba.

 

Autobaterie

Kovohutě Příbram jsou hlavním zpětným odběratelem a zpracovatelem autobaterií v ČR. 

Autobaterie jsou cenným zdrojem olova a jeho slitin. Proto, prosím, autobaterie nevyhazujte do směsného odpadu, ale v místech k tomu určených. Ostatně, jak víme, olovo je neřád. Mimochodem autobaterie jsou v ČR recyklovány téměř stoprocentně.

 

Průmyslové baterie

Pod pojmem průmyslové baterie rozumíme ty baterie, které slouží především jako záložní zdroje v elektrárnách, bankách, letištích nebo nemocnicích. Dále pak jako zdroje v zařízeních, jako jsou vysokozdvižné vozíky, elektrické dopravní prostředky. Jelikož tyto typy baterií nejsou využívány běžnými spotřebiteli, nevztahuje se na ně princip zpětného odběru. Průmyslové baterie likviduje společnost Nimetal Tursko.

Co se může (mimo jiné) ukrývat uvnitř?

Každá baterie je svým způsobem nebezpečný odpad. A nezapomínejte, že škodlivé baterie jsou i v mobilech a dalších přenosných elektronických zařízeních, kam je sice nedáváte, ale jsou tam.

 

Mezi nejznámější chemikálie obsažené v galvanických článcích patří tyto skvosty:

Hydroxid draselný – je to žíravina. Sice ne tak žravá, ale dokáže poleptat například sklo. 

S největší pravděpodobností je právě tím, co vytéká ze starých baterií a chutná tak slaně. Dříve se tomu říkalo louh.

 

Kadmium – kadmia se můžeme nadýchat nebo se jím kontaminovat z potravin pěstovaných na kadmiem zamořené půdě. Kadmium je již dva roky zakázáno v bateriích používat.

 

Rtuť — současné baterie obsahují skutečně jen minimum), která se může vázat na atomy síry v membránách buněk lidského těla a měnit osmoregulaci a transport sacharidů do buňky a v důsledku toho až její odumření.

 

Olovo – váže se rovněž na atomy síry, ovlivňuje funkci enzymů a může snižovat schopnost kostní dřeně produkovat červené krvinky. U dětí vystavených dlouhodobému působení olova se může objevit zpomalený duševní vývoj (ale to se spíše týká vodovodních trubek než baterií).

 

Nikl – jednoznačně zdraví škodlivý prevít. Jeho pravidelné dávky mohou být příčinou vzniku rakoviny. Mezi námi je to mutagen. Tedy látka, která je schopna negativně ovlivnit vývoj plodu (lidského). Ovšem více než to je nikl alergen způsobující kožní vyrážky.

Lithium – hovoří se o něm jako o perspektivním prostředku k uchování energie. Zatím. Tyto baterie jsou dnes pohonem mobilních telefonů, notebooků, tabletů nebo aku-elektrického nářadí. A elektromobilů. Lithiové baterie může při nesprávné manipulaci zkratovat a způsobit požár. S lithiovými bateriemi zacházejte opatrně. Nerozbíjejte je. Sběrné boxy na lithiové baterie jsou označeny zvláštní značkou. O patálii s (ne)recyklací lithiových akumulátorů si přečtěte ZDE.

Kobalt – v zemské kůře jde o vzácný prvek, který se nejčastěji vyskytuje jako doprovodný nerost niklových rud. Používá se jako modrý pigment pro barvení skla a keramiky. V malém množství je příznivý pro lidský organismus, protože je součástí vitaminu B12, který je nezbytný pro lidské zdraví. Ovšem ve vysoké koncentraci může způsobit  plicní onemocnění. Zajímavé je, že v současnosti je kobalt tím, co drží při životě recyklaci lithiových baterií.

RECYKLACE BATERIÍ V ČÍSLECH
 • za rok 2020 bylo sebráno 2026 tun baterií a akumulátorů

 • počet míst zpětného odběru v ČR je přes 25 000

 • počet výrobců zapojených do systému ecobat: 1 015

 • celková úroveň zpětného odběru baterií je 45 %

V roce 2019 bylo sebráno více než 1700 tun baterií a akumulátorů 

(Zdroj: ecobat)

V ČR se sběrem baterií zaobírá především kolektivní systém Ecobat. Ten je od roku 2012 členem evropské asociace kolektivních systémů zpětného odběru baterií EUCOBAT. Druhým kolektivním systémem je Remabattery.

Společnost Ecobat poskytuje po celé ČR bezmála 30 000 sběrných boxů. Dalšími možnostmi jsou některé kontejnery na elektroodpad a samozřejmě sběrné dvory.

POVINNOSTI VÝROBCŮ A PRODEJCŮ: 
 • provádět buď oddělený sběr nebo zpětný odběr, na základě druhu baterie

 • Výrobci přenosných baterií mají povinnost zřídit místa zpětného odběru v obcích s počtem nad 1500 obyvatel

 • uzavřít smlouvy s každou obcí, kde jsou prodávány baterie a která o její uzavření projeví zájem zřídit místo zpětného odběru v každém prodejním místě, pokud je k tomu prodejcem vyznán

Poslední prodejci přenosných baterií  

 • jsou povinni odebírat baterie od konečného uživatele přímo v místě prodeje

Koneční uživatelé - tedy my 

 • jsou povinni předat použité baterie pouze poslednímu prodejci (tedy v obchodě), popřípadě na místo k tomu určené)

Všeobecně platí, že

 • přenosné baterie z míst zpětného odběru musí být předány pouze osobě oprávněné ke zpracování nebo materiálovému využití odpadních baterií.

 • Výrobci průmyslových baterií jsou povinni zajistit oddělený odběr průmyslových baterií nebo akumulátorů stejného typu jaké uvedli na trh

 • Ministerstvo životního prostředí je povinno zveřejnit Seznam výrobců protože bez zápisu by němel žádný výrobce své baterie prodávat

Třídění baterií v praxi

Na celkovém množství sebraných vysloužilých baterií se podílejí odhadem ze 42% domácnosti a z 58% firmy. Ale procenta sem, procenta tam. Bohužel přenosných baterií se k likvidaci nedostává tolik, kolik by mohlo a mělo. 

Zkrátka baterie jsou problematický odpad. V rámci cirkulární ekonomiky se objevila i myšlenka zálohování baterií, což by mohlo vést k zodpovědnějšímu zacházení s nimi. Zálohování by mohlo pomoci snížit nejen poškozování životního prostředí, ale i návratu cenných surovin zpět do oběhu.

Vysloužilé baterie v Česku musejí přijmout všechny prodejny, které prodávají nové baterie, bez ohledu na značku, velikost a množství. Odevzdávat se mohou i ve sběrných dvorech a mobilních sběrnách nebezpečných odpadů.

Zdroje: Ecobat, Wikipedia, časopis Odpady, Odpadové fórum, Enviweb

Co lze získat recyklací baterií

Graf Ecobatu ukazuje kovy, které lze recyklací baterií získat.

Třídění a recyklace baterií nechrání životní prostředí. Zachraňuje ho před tunami nebezpečných látek.

Odkazy na baterky

 • Článek o zaostalosti legislativy v oblasti rizik spojených s lithiovými bateriemi je přímo TADY.

 • Kolektivní systém Ecobat má stránky ZDE.

 • Výroční zpráva společnosti Ecobat za rok 2019 je k nahlédnutí ZDE.

 • Zajímavý článek o problematice třídění a recyklace baterií je ZDE.

 • O problematice recyklace lithiových baterií ZDE.

bottom of page