top of page
Upcyklace.cz

UPCYKLACE MŮŽE BÝT MATERIÁLOVÝ ZDROJ BUDOUCNOSTI

  • Facebook - Grey Circle

Upcyklace je svým způsobem postmoderní způsob uvažování, který je ve velkém rozporu s tím, jak je na materiální svět pohlíženo dnes.

Co je to upcyklace

CO JE TO UPCYKLACE?

Rozdíl mezi upcyklací a standardní výrobou je v používaných materiálech. Standardní výrobní procesy většinou vyžadují nové suroviny. Ty je třeba někde získat. (Některé procesy dokáží využít i tzv. recyklátů.) Komerční výrobní proces pouze vytváří nové ekonomické hodnoty, které je možné skutečně zhodnotit až aktem samotného prodeje. Bez prodeje není komerční výroba nijak efektivní a představuje pouze zátěž. Hodnota produktu komerční výroby je měřitelná penězi, které za své produkty utrží. Ty pak uhradí i investice do nových materiálů. Jde o začarovaný kruh. Naopak principy upcyklace potřebu nových suroviny neobsahují, protože využívají již jednou vyrobených materiálů.

Nezaměňujme novou výrobu využívající recykláty s produkty upcyklace.  

Jedná se o dvě naprosto odlišné činnosti.

Prapůvodní kořeny toho, čemu dnes říkáme upcyklace, můžeme stopovat hluboko do historie. Ne vždy se však jednalo o činnost, která sledovala stejné cíle, jako je sleduje dnes. Často byla tato pra-upcyklace ryzí nutností. Především v dobách ekonomických krizí nebo válek bylo třeba zcela přehodnotit, jak s různými věcmi a materiály naložit. Říká se, že myšlenku upcyklace tak, jak ji chápeme dnes, definoval jistý Reiner Pilz, který zveřejnil počátkem devadesátých let článek, ve kterém, mimo jiné, poznamenal, že je třeba, aby stávající proces recyklace přinášel vyšší užitnou hodnotu a nezatěžoval životní prostředí. Do povědomí širší veřejnosti myšlenku uvedli William McDonough Michael Braungart v knize Cradle to Cradle: Remaking The Way We Make Things, ve které zmínili nutnost transformace výrobních procesů směrem k optimálnímu využití materiálů a zachování přírodních zdrojů.

Upcyklace je proces znovuvyužití materiálu, který má menší negativní dopad na životní prostředí, než má současná recyklace.

Jde i o slovíčkaření. Protože upcyklací je ve své podstatě i renovace. V principu lze říci, že cokoli, co přidává věcem jinak určených k likvidaci, nebo odsouzených k dalšímu chátrání, na hodnotě, je upcyklace. Slovem RECYKLACE označujeme mylně téměř vše, co je nějakým způsobem spojené se zpětným využíváním odpadu. 

Upcyklace  nepracuje s odpady.

Využívá materiály ještě před tím, než se odpady stanou.

CSR_Navzdory.com

UPCYKLACE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ještě než začneme životní prostředí pomocí upcyklace chránit, pojďme si říct, co to životní prostředí vlastně je. Definice nám říká, že je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka. A je předpokladem dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Nebo jinak: Životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa. (Mimochodem, podle těchto pouček by Ministerstvo životního prostředí bylo velmi mocnou organizací, viďte?) A pokud si budeme chtít výše uvedené oficiální poučky zjednodušit, lze termín životní prostředí formulovat asi takto: Našim životním prostředím je všechno na planetě zemi (protože o životním prostředí v okolním vesmíru nevíme vůbec nic). Ano, vše výše zmíněné můžeme i prostřednictvím upcyklace chránit. Samozřejmě že ne ze dne na den, ale postupným přehodnocováním našeho současného chápání materiálových hodnot.

Upcyklace využívá materiálů již použitých, mnohdy považovaných za potencionální odpad, či vedlejší produkt. Termín odpad je třeba vždy chápat ve vztahu k zákonu, který s odpadem nařizuje zacházet v jím definovaných intencích. Materiál pro upcyklaci je tedy Upcyklace tedy není zpracování odpadů, jak se velmi často mylně uvádí. Ale zhodnocování (za daných okolností) jinak nevyužitelných materiálů. Jedná se sice o detail, ten má ale v širším chápání věci vcelku zásadní význam. Jelikož nevyužitelné materiály vyhazujeme, nebo jinak likvidujeme, upcyklace nepřímo přispívá k omezení vzniku odpadů. A je to právě omezování vzniku odpadů a využívání nepotřebných materiálů, čímž upcyklační činnost napomáhá ochraně tzv. životního prostředí.

Do budoucna je možné předpokládat, že se v rámci tzv. cirkulární ekonomiky právě upcyklace stane stejně zásadní, jako dnes chápeme již zastaralou recyklaci. Je možné se domnívat, že vzniknou zcela nové výrobní postupy, kdy již na jejich začátku se bude počítat s dalším využitím toho kterého materiálu. Je možné, že vznikne zcela nový byznys, který nebude závislý na současném lineárním výrobním řetězci o kterém víme, že je nejenom zastaralý, ale i pro to životní prostředí škodlivý.

Pokud tedy dnes nehledíme na upcyklaci jako na „odpadový obor“, v budoucnu se toto pravděpodobně zásadně změní.

Female Clay Artist

Upcyklace je odvětví, kde primární roli hraje kreativita. Výtvarná, technologická, obchodní.

UPCYKLACE A PŘIDANÁ HODNOTA

Upcyklace je o maximálním využívání existujících materiálových zdrojů. Upcyklační postupy zhodnocují jinak nevyužitelné materiály. Ať už zbytky z výroby, různé součástky či vysloužilé spotřebiče a jiné předměty, které by se jinak staly odpadem. Neplatí zde žádné pravidlo, že starý šicí stroj musí být upcyklován zase na šicí stroj (to je renovace). Z šicího stroje můžeme vyrobit vkusný stolek. Z mechanického stroje samotného pak například lampu, držák nebo jen estetický stylový doplněk. Všeobecně platí, že materiál získává upcyklací přidanou hodnotu. Oblečení, nábytek, spotřebič — cokoli. A nezáleží, co posloužilo jako základ a co je výsledkem. Jde vždy a jen o sloučení kreativity a dostupných materiálů s možnostmi zpracování. 

Fantastické na upcyklaci je to, že nechává velký prostor pro představivost a kreativitu. A jsou to často právě představivost a kreativita, které spolu s dovedností, šikovností a umem dávají jinak nepotřebným věcem onu přidanou hodnotu, kterou pak lze obchodně na trhu uplatnit. Pokud ustřihnete u kalhot nohavice a uděláte z nich kraťasy, tak neupcyklujete.
Hodnotu věcí dnes měříme většinou v penězích. To je však velmi zavádějící měřítko, protože většina výrobků je dnes cenově nadhodnocena v porovnání s jejich kvalitou a trvanlivostí. Musíme se naučit hledat materiální hodnoty i v jiných, než jen konzumních hodnotách. A upcyklace je jedna z cest k porozumění významu slova hodnota.

V západní Evropě a USA již dnes existují firmy, které vyrábějí z druhotných materiálů ve velkém a dosahují úctyhodných ekonomických výsledků. Mimo to se aktivně podílejí i na životě lokálních komunit. Spolupracují s charitativními organizacemi. Jinak řečeno, tyto společnosti, jejichž materiálovým zdrojem je upcyklace, představují skutečný byznys pro 21. století.

Galerii firem, které využívají jako zdroj použité materiály, si prohlédněte ZDE.

Woman with Yellow Bag

Upcyklované výrobky se míjí s trendy. Jsou trendem samy o sobě.

UPCYKLACE A DESIGN

Právě design a zpracování jsou nejčastějšími důvody, proč mnohdy na upcyklované produkty hledíme s nedůvěrou . A spíše než za plnohodnotné produkty, které bychom chtěli vlastnit, je považujeme za jakousi ekoalternativu. K upcyklaci nestačí jen zapálení, ale je třeba talent a šikovnost. Až tři čtvrtiny upcyklovaných produktů, které můžete dnes na internetu vidět, byste doma nechtěli. Důvod bude zřejmý. Nezaujme vás jejich design a budete pochybovat nad jejich kvalitou a mnohdy i smyslem. Pokud se však setkáte s výrobky z té poslední čtvrtiny, pocítíte nutkání něco takového vlastnit. A nezáleží bude-li to upcyklovaný nábytek z leteckých nebo automobilových dílů, lampa, módní doplněk nebo kompletní zařízení interiéru. 

Skutečný význam upcyklace spočívá ve schopnosti dodat již nepotřebným věcem / materiálům navíc i patřičný design a kvalitu, díky kterým obstojí v konkurenci s novými výrobky komerční výroby a pomíjivými trendy. Protože naše doba je ve znamení rychle se měnících trendů, které jsou uměle vytvářeny z mylného pocitu, že je lidstvo potřebuje. Inovace designu je jeden z hlavních předpokladů existence jakéhokoli byznysu, který potřebuje 'růst. Design z masové výroby však naprosto postrádá individualitu. Samozřejmě, pokud se nejedná o vyloženě luxusní prémiové značky. Alternativní materiálové zdroje, design, zpracování a individualita je to, co je na upcyklovaných výrobcích sexy. Bez ohledu na to, jde-li o nábytek, oblečení nebo bižuterii.

UPCYKLACE A MÓDA

Upcyklace textilních materiálů má před sebou velkou budoucnost. Jednak proto, že textilních materiálů je doslova nepřeberné množství, a jednak i proto, že textilní materiály jsou snadno zpracovatelné a to i v domácích podmínkách. Stejně tak i ostatní módní doplňky, jako tašky, kabelky, obuv, skýtají doslova nekonečnou paletu možností a inspirace k upcyclingu. Mimo samotné upcyklace textilu je možné textilní materiály a různé doplňky upcyklovat na zcela jiné předměty, nebo je využít pro zcela jiné účely. A to i domácím prostředí. Ostatně na úrovni běžné výroby na principech upcyklace provozuje výrobu již celá řada úspěšných firem.

 

Samostatnou kategorií je pak bižuterie, která opět nabízí nekonečné možnosti kombinací a využití materiálů. I v této oblasti se setkáváme s propastnými rozdíly. Od neumělých výrobků pocházejících z rádoby ekologické tvorby, až po naprosto jedinečná šperkařská díla, která překvapí nejen kreativitou a zpracováním, ale i použitými materiály. Lze předpokládat, že do budoucna na principy upcyklace přejdou i velcí výrobci masové konfekce, protože jejich způsob výroby přestává být udržitelným.

UPCYKLACE A UMĚNÍ

Uměním, které využívá principů upcyklace (upcycling art), se zabývá celá řada umělců. Potencionální odpad je vynikajícím materiálem. Navíc lze každé dílko označit i za ekologické. Říká se, že upcycling art je uměním 21. století. Nebo uměleckým vyjádřením postmoderního světa. Popřípadě obojí. Každopádně každé umění má své příznivce i odpůrce. V případě upcycling artu je třeba vždy brát ohled na to, jde-li skutečně o dílo, které materiálům přidává na hodnotě. Užitné nebo finanční. A nejedná-li se o ctnost z nouze. Popravdě řečeno velmi mnoho výtvorů upcycling artu takovou demonstrací je. Ponecháme-li stranou různé neumětelské ekopokusy, pak nám oblast upcycling artu nabízí vskutku nečekanou paletu nápadů. Od ryze praktických až po díla, nad kterými zůstává rozum stát (v dobrém slova smyslu). Zhodnotit nepotřebné věci tím, že z nich vyrobíme něco pěkného, je velmi příjemný pocit. Dokonce tak příjemný, že jsou lidé ochotni za něj zaplatit úctyhodné částky. 

Pokud začne být princip upcyklace brán jako vhodný materiálový zdroj, podaří se ji bez zbytečných dotačních pobídek začlenit do ekonomiky, výrobních procesů a dalších oblastí, které mají zásadní vlivy na vznik odpadů.

Zajímavé odkazy

  • Galerii firem, které využívají jako materiálový zdroj upcyklaci, najdete ZDE.

  • Stránky upcycling.cz o všemožných možnostech upcyklace.

  • Rozdíl mezi upcyklací a recyklací je popsán ZDE.

bottom of page