BIOODPADY

Co je to bioodpad (BRKO a BRO)

Bioodpad nemá nic společného s biopotravinami, a dokonce ani s biografem. Jsou to zbytky z kuchyně nebo veřejného (či neveřejného) stravování. Tedy to, co oloupete, okrájíte, nesníte nebo na co nemáte chuť. Ale nejen to. Je to například posekaná tráva, uřezané větve, dřevo a zbytky ze zemědělské výroby. Nebo potravinářské výroby. Je to tedy všechen odpad biologického původu. Nebo chytřeji řečeno jsou to jakékoli odpady, které podléhají aerobnímu (za přítomnosti kyslíku) nebo anaerobnímu (bez přístupu kyslíku) rozkladu. Tyto bioodpady tvoří pravděpodobně 40 – 50 % celkového množství vyprodukovaného komunálního odpadu.

Biologicky rozložitelné  komunální odpady

Používají zkratku BRKO. Jsou to odpady biologického původu z domácností, úřadů, firem, z veřejného stravování, úpravy veřejné zeleně, apod. 

Biologicky rozložitelné odpady

(BRO) jsou pak všechny kompostovatelné odpady z tzv. prvovýroby v zemědělství a zahradnictví. Dále pak odpady z dřevovýroby, textilního a kožedělného průmyslu, výroby papíru. Rovněž odpady z oblasti myslivosti a rybářství. A v neposlední řadě i některé odpady ze stavebnictví nebo odpadů z čištění odpadních vod.

Podle Ministerstva životního prostředí se v roce 2018 v ČR vytřídilo kolem 670 000 tun bioodpadu. To je o nějaká 3 % více, než o rok dříve. Odhlédneme-li od statistik, ve směsném odpadu se stále vyskytuje velmi značný podíl bioodpadu.

Povinné třidění bioodpadů se na základě tzv. Balíčku k oběhovému hospodářství  předpokládá do 31. 12. 2023.

Současné zemědělství hospodaří tak hloupě, že jeho činnost vede ke snižování organické hmoty v půdě.

Jak třídit kuchyňský bioodpad

Likvidace bioodpadů má svá úskalí. Jejich sběr, skladování není tak jednoduché, jako je tomu například u papíru nebo plastů.  A kromě toho je nelze recyklovat v pravém slova smyslu. Lze je však z velké části energeticky likvidovat, popřípadě je využívat k navrácení živin do půdy. Tedy jako hnojiva. A to jak formou kompostu, tak i procesem karbonizace. Tomu říkáme biouhel. Tato metoda byla v minulosti využívaná na mnoha místech naší planety. Její přínos znali již amazonští Indiáni nebo první Slované.

Pokud v místě, kde bydlíte je k dispozici kompost, máte vyhráno. Stačí se naučit pár zásad kompostování a pak už své kuchyňské organické odpady na kompost ukládat. Pokud se chcete o kompostování dozvědět více, zkuste vynikající stránky kompostuj.cz.  V některých oblastech je provozováno tzv. komunitní kompostování. O něm se dozvíte na kokoza.cz.

Pokud jsou v místě vašeho bydliště hnědé kontejnery na bioodpad, opět si stačí zjistit, co do nich lze vyhazovat a řídit se tím.

V mnohem menším měřítku je možné zpracovávat organické bioodpady doma pomocí různých kompostérů. Z vlastní zkušenost mohu doporučit některý z těchto. Domácí kompostéry zřejmě všechen vás domácí odpad nepojmou, ale alespoň z části z nich budete schopni získat cenné živiny pro vaše záhonky nebo pokojové květiny.

Mimo klasické kompostování existují i jiná řešení. Například kompostovací sáčky na kuchyňské zbytky, které zakopete do země. Existují i všerůzné mašinky. Ty nejenže kompost dokáží provzdušnit, ale dokonce na vás po pár týdnech zapípají, že kompostík je hotov, připraven na kytičky. Ovšem na druhé straně kompost z takových udělátek není kvalitní. Jejich smysl je tedy možno spatřovat především v tom, že omezí množství kuchyňských bioodpadů, které by jinak skončily v popelnicích a na skládkách. A spíše než k užitku slouží k dobrému pocitu.

Bioodpad tvoří většinu směsného komunálního odpadu

750_wide.jpg

Velká část těchto odpadů, zejména v městských aglomeracích, vzniká zbytečně. Ať už to je přehnanou údržbou veřejné zeleně, nebo absencí možnosti třídění a samozřejmě i vyšší životní úrovní. 

Econea_trideniodpadu.png
Co je to humus?

Taková 'houbovitá hmota, která díky své struktuře dokáže zadržovat vodu (tím může mj. zabránit vzniku povodní), absorbovat toxické látky a vyrovnávat pH. Dále pak humus zvyšuje kyprost půdy a optimalizuje její osídlení různými mikroby a ostatními obyvateli, kterým toto prostředí vyhovuje. Tak zabraňuje půdní erozi. 

 

Průmyslové nakládání s bioodpady

Bioplynové stanice

Většina bioplynových stanic v České republice je v současné době takzvaně zemědělských a zpracovávají téměř výhradně energetickou biomasu a statkové odpady. Pro zpracování bioodpadů musí být uzpůsobeny podle legislativních požadavků procesní podmínky, zejména vyšší fermentační teplota, případně hygienizace.

Když se bioodpad zpracuje v bioplynové stanici, prochází fermentačním procesem, při kterém je jeho část přeměněna na bioplyn. Jedná se tedy o energetické využití. Jenže využita je jen menší, lehce rozložitelná část. Větší část se stává součástí takzvaného fermentačního zbytku, kterému se říká digestát. Digestáty z bioplynových stanic, zpracovávajících bioodpady, jsou rekultivačním materiálem, což je jakýsi tuhý zbytek po vlastním vyhnití. Ten lze použít jako hnojivo, přídavek do kompostu nebo k povrchovým úpravám terénu. A to jen za předpokladu, že takový digestát splňuje přísné předpisy. Další látkou je procesní voda. Říká se jí půvabně fugát. Ta je tekutým vedlejším produktem vyhnívacího procesu a je považována za vodu odpadní. Tato nevábná tekutina je dále zpracovávána v čistírnách odpadních vod. Vedlejším produktem bioplynových stanic je zápach. Jeho nositelem je amoniak, sirovodík a různé těkavé látky vzniklé rozkladem. Nejmodernější bioplynové stanice již tento zápach dokážou eliminovat a nedráždí tak své okolí tolik jako dříve. Více na téma bioplynu ZDE.

 

Kompostárny

Kompostování je aerobní proces, při němž se činností mikro- a makroorganismů za přístupu vzduchu přeměňuje využitelný bioodpad na stabilizovaný výstup – kompost. A kompost je organický materiál, který slouží ke zlepšení půdy obsahující stabilizované organické látky a rostlinné živiny, získaný řízeným biologickým rozkladem směsi sestávající zejména z rostlinných zbytků a mající deklarované kvalitativní znaky (opět poučka). Kompost tedy slouží ke hnojení a navracení živin do půdy. Je to hnojivo. Ačkoli se dnes vehementně využívají škodlivá hnojiva chemická, lze očekávat, že s tím, jak se začínáme více a více zajímat o to, co jíme a jak to vzniká, budou tendence nahrazovat zhoubnou chemii produktem kompostáren. Budou-li budovány smysluplně v závislosti na využití a zdrojích, tak jedinou překážkou bude vyšší cena, kterou si pravděpodobně budeme muset za nechemicky přiživené potraviny zaplatit. A to je zvládnutelné, ne? Kompost je prostředek, který dokáže vrátit zpět do půdy to nejcennější. Humus.

Pokud vás napadne, že by bylo ideální, kdyby si zemědělec sám ze sebraného bioodpadu kompost vyráběl, tak narazíte na již zmíněnou  legislativní komplikaci. Protože takový zemědělec by musel disponovat oprávněním k nakládání s odpady.

První kompostárna v Praze byla postavena v roce 1916

Bioodkazy

Jsme připraveni třídit bioodpad?

O bioodpadu na stránkách kompostuj.cz ZDE.

Článek o kompostování na iReceptář ZDE.

Kompostovací poradna projektu kompostuj.cz je přímo TADY.

Seznam bioplynových stanic v ČR ZDE.

Zajímavé řešení likvidace bioodpadu na stránkách biouhel.cz.

Náš fanklub bioplynových stanic ZDE.

Stránky věnované komunitnímu kompostování kokoza.cz.

Na návštěvě v bioplynové stanici. Článek z webu zachranjidlo.cz je ZDE.

BIOMETAN A METAN

Bioplyn je tvořen především metanem (asi 60 %) a dále CO₂ (zhruba 40 %). Jde vlastně o plyn, který je identický s plynem zemním.

Kontejner_bioodpad_edited.jpg
CO UMÍ KOMPOST:
  • pomáhá omezovat vliv klimatických změn v půdě

  • zvyšuje absorbci vody

  • snižuje riziko sesuvů půdy

  • napomáhá rozkladu pesticidů

  • snižuje kontaminaci podzemních vod chemikáliemi

  • zvyšuje obsah organické hmoty v půdě

...a mnohem mnohem víc.

  • I u bioodpadů platí, že bychom se měli více zaměřovat na omezování jejich vzniku.

  • Zhruba čtvrtina biologického odpadu vzniká zcela zbytečně. Ať už přílišnou produkcí, zajetými stereotypy nebo jako následek konzumní ekonomiky. 

  • Je nutné sledovat nejen to, kam bioodpad odevzdáváme, ale i to, co z něj vznikne a jak se to, co z něj vznikne, dokáže uplatnit v praxi tak, aby to bylo ekonomicky smysluplné.

Kniha 7 pádů dpadu
Třidění odpadu CZ logo

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Logo © Designology